បណ្តាញសង្គម

លទ្ធផល​ការងារ​ប្រមូល​ផល​ស្រូវ​រដូវប្រាំង​ឆ្នាំ​២០១៧-២០១៨​របស់​ប្រជាកសិករ​

លទ្ធផលការងារប្រមូលផលស្រូវរដូវប្រាំងឆ្នាំ២០១៧-២០១៨របរាជធានីភ្នំពេញ ៖ លទ្ធផលការងារប្រមូលផលស្រូវរដូវប្រាំង ឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨ និងល្បឿនបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សា ឆ្នាំ ២០១៨ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨៕ សូមអានតារាងលម្អិតខាងក្រោម ៖ស់ប្រជាកសិករ