បណ្តាញសង្គម

ក្រសួង​ធនធានទឹកបញ្ជាក់ពីកម្រិត​បរិមាណ​ទឹកភ្លៀង​ដែល​បាន​ធ្លាក់​តាម​នៅបណ្តា​រាជធានី​-​ខេត្ត​

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨នេះបានបង្ហាញរបាយការណ៍កម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត គិតចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ដល់ម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ឆ្នាំ២០១៨៕