បណ្តាញសង្គម

ក្រសួង​ធនធានទឹកបង្ហាញពីកម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀង​ដែល​បាន​ធ្លាក់​​នៅតាមបណ្តា​រាជធានី​-​ខេត្

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨នេះបានបង្ហាញរបាយការណ៍កម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត គិតចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី២១ខែតុលា ដល់ម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨៕